Blog stworzyliśmy w kreatorze WebWave.

Zobacz także:

kontakt

Ulga IP Box weszła w życie w 2019 roku, a jednak wciąż nie traci na atrakcyjności i nadal wzbudza duże zainteresowanie. Trudno się dziwić, skoro pozwala na zastosowanie 5% podatku dochodowego. Także w branży gamedev.

Ulga IP Box w branży gamedev

26 października 2021

Autor

Natalia Dragan

aplikant radcowski

Minister Finansów w swoich objaśnieniach odnoszących się do ulgi IP Box wskazał, że wśród podmiotów, które w znaczący sposób przyczyniły się do końcowego brzmienia tych objaśnień, znaleźli się przedstawiciele branż szczególnie istotnych dla rozwoju innowacyjności, takich jak gry komputerowe czy informatyka. To właśnie podmioty z tych branż brały aktywny udział w konsultacjach podatkowych dotyczących przepisów IP Box. Zatem, nie ulega wątpliwości, że gamedev z IP Boxem od początku idą w parze.

Czym jest ulga IP Box?

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

W poszukiwaniu definicji "programu komputerowego"...

Niestety, nie doszukamy się definicji programu komputerowego w żadnej ustawie. Z pomocą mogą przyjść objaśnienia Ministra Finansów oraz wydane do tej pory indywidualne interpretacje organów podatkowych. 


Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, zgodnie z którym dokonując wykładni pojęcia „program komputerowy” należy nadawać jak najszersze znaczenie. Program komputerowy, zatem obejmuje funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z interpretacji stwierdził, że podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. Fundamentem informatycznego rozumienia programu komputerowego jest samo pojęcie „programu”, czyli zapisanego przy pomocy wybranego języka programowania algorytmu rozwiązania określonego zadania. Zatem program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Reasumując, pojęcie „program komputerowy” powinno być rozumiane jak najbardziej szeroko.
Fundamentalną kwestią dla możliwości korzystania z ulgi IP Box przez branżę gier pozostaje właśnie interpretacja pojęcia „autorskiego prawa do programu komputerowego”. Opisana powyżej próba zdefiniowania programu komputerowego powinna znaleźć odniesienie także do branży gamedev, ponieważ nie znajdziemy ani w ustawach podatkowych, ani w ustawie o prawie autorskim legalnej definicji gry komputerowej. Z tego powodu pomocna może okazać się choćby definicja zawarta w słowniku języka polskiego. Zgodnie z nią, gra komputerowa to gra rozgrywana na ekranie komputera; też: program komputerowy umożliwiający tę grę.


Stanowisko Dyrektora KIS przedstawione w licznych interpretacjach indywidualnych odnoszących się do branży gamedev wskazuje, że za kwalifikowane IP uznawane jest autorskie prawo majątkowe do gry, powstałej w wyniku działalności badawczo-rozwojowej. Trzeba pamiętać, że program komputerowy będzie podlegał ochronie prawnoautorskiej, gdy będzie stanowił przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W praktyce sprowadza się to ochrony kodu źródłowego danego programu. Dodatkowo, na gruncie prawa podatkowego należy grę traktować kompleksowo jako jeden utwór. Realizacja działań twórczych podczas procesu powstawania gry polega na zestawianiu, dopasowaniu i wzajemnym zgraniu wszystkich elementów składających się na grę tak, aby na koniec uzyskać zamierzony przez twórców efekt w postaci konkretnego produktu. Zatem nie ma potrzeby, aby specjalnie wydzielać poszczególne części składowe gry, takie jak jej interfejs, ścieżka dźwiękowa, mechanika czy grafika.


Warto mieć na uwadze, że program komputerowy nie musi mieć postaci ukończonej, aby należała mu się ochrona. Nie ma znaczenia czy zapisany program posiada luki, błędy, czy też jest wersją demo, która oczekuje na ostateczne doszlifowanie. Każda z tych form będzie stanowiła program komputerowy i o ile spełnione zostaną warunki pozwalające na uznanie danego programu za utwór, będziemy mieli do czynienia z kwalifikowanym IP, które można objąć ulga IP Box. 

Preferencyjna ulga IP Box ma zastosowanie tylko do dochodów, które zostały osiągnięte z kwalifikowanego IP. Prawo własności intelektualnej musi przy tym spełniać łącznie trzy warunki: być wytworzone/rozwinięte/ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, należeć do jednej z kategorii wymienionej w ustawie PIT lub CIT oraz podlegać ochronie prawnej. Jednym z praw wymienionych we wspomnianych ustawach jest autorskie prawo do programu komputerowego. 


Każdy twórca gier, zanim zdecyduje się na złożenie wniosku o indywidualną interpretację, musi mieć na uwadze kolejny nałożony przez ustawodawcę wymóg w postaci prowadzenia na bieżąco ewidencji, która zapewni możliwość ustalenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodów. Wszystko po to, aby skutecznie oddzielić przychody z gier komputerowych od pozostałych.

Z tej ulgi skorzystają zarówno osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i większe firmy działające na rynku gier, które dostarczają gotowe produkty dzięki pracy zatrudnionych przez nich programistów. Co istotne, osoba prowadząca jednoosobową działalność może tworzyć w większym zespole w ramach projektu gamingowego zleceniodawcy. Nie będzie także miało znaczenia czy prace twórcze będą polegały wyłącznie na opracowaniu kodu i przenoszeniu do niego praw autorskich, czy też na innych pracach – niemających twórczego charakteru np. testach manualnych. Jednak w takim przypadku niekoniecznie cały dochód będzie objęty ulgą.

Trzeba pamiętać, że w przypadku podatników świadczących szeroko pojęte usługi informatyczne, a zatem mowa także o twórcach z branży gamedev, Ministerstwo Finansów zaleca złożenie wniosku o indywidualną interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pełną ochronę w razie ewentualnej kontroli oraz pewność co do możliwości skorzystania z ulgi IP Box zapewni dopiero uzyskana pozytywna indywidualna interpretacja.


Dzięki przetarciu szlaków przez niektóre podmioty, które mimo braku legalnej definicji gry komputerowej wystąpiły o indywidualne interpretacje w sprawie możliwości skorzystania z ulgi IP Box i otrzymały pozytywną ocenę ich stanowiska przez Dyrektora KIS, obecnie liczba składanych wniosków związanych z branżą gamedev wzrasta. Tendencja ta utwierdza tylko w przekonaniu, że nie warto czekać i lepiej dołączyć do grona firm i twórców gier, którzy już mogą rozliczać się na preferencyjnych warunkach. 

sprawdź czy możesz skorzystać

z ulgi IP Box

skontaktuj się z nami!